maruni-seiyu


Home Profile @Capabilities @Product @Contact


REACTION CAPABILITIES

Friedel-Crafts
Alkylation
Condensation
Cyanation
Nitration
Esterification
Halogenation
Reduction
Ullmann
Grignards
wittig
Diels-Alder


Reactors

Glass-lined Reactors
Stainless steel
All-glass
with Temperatures of@@@-20Ž-250Ž

(500`2000-l.)
(500`3000-l.)
( `50-l.)